• ACSI Club ID medlemsfordel
 • Bestil hurtigt og nemt
 • Sikker betaling

Generelle betingelser

Indeks:

Artikel   1 - Definitioner

Artikel   2 - Forhandlerens identitet

Artikel   3 - Anvendelighed

Artikel   4 - Tilbuddet

Artikel   5 - Aftalen

Artikel   6 - Fortrydelsesretten

Artikel   7 - Kundernes forpligtelser ved fortrydelse

Artikel   8 - Kunder, der udøver deres fortrydelsesret og de dermed forbundne omkostninger

Artikel   9 - Forhandlernes forpligtelser ved fortrydelse

Artikel  10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel  11 - Prisen

Artikel  12 - Aftalens opfyldelse og ekstra garanti

Artikel  13 - Levering og implementering

Artikel  14 - Transaktioner med længere varighed: varighed, ophør og forlængelse

Artikel  15 - Betaling

Artikel  16 - Klageprocedure

Artikel  17 - Tvister

Artikel  18 - Ekstra eller andre bestemmelser


Download vilkår og betingelser (.pdf)

Læs mere om ACSI-betingelser

 

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse vilkår og betingelser:

 1. Supplerende aftale: En aftale, hvor en forbruger får produkter, digitalt indhold og/eller tjenester via en fjernsalgsaftale, og en forhandler eller tredjepart leverer disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i overensstemmelse med en aftale mellem netop den tredjepart og forhandleren.
 2. Fortrydelsesperiode: Den periode, hvori en forbruger kan benytte sin fortrydelsesret.
 3. Forbruger: En fysisk person, hvis handlinger ikke udføres med formål, der vedrører handel, erhverv eller en virksomhed.
 4. Dag: Kalenderdag.
 5. Digitalt indhold: Data produceret og leveret i digital form.
 6. Transaktion med forlænget varighed: En fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er fordelt over en periode
 7. Varigt medium: Enhver metode - herunder e-mail - hvormed en forbruger eller forhandler kan gemme oplysninger, der er stilet til ham personligt på en måde, der gør fremtidig brug eller rådgivning lettere i en periode, der er i overensstemmelse med det formål, som informationerne er beregnet til, og som gør det nemmere uændret at gengive de gemte informationer.
 8. Fortrydelsesret: En forbrugers mulighed for at frafalde en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesperioden.
 9. Forhandler: Identitet nævnt i artikel 2. En webshop, virksomhed (juridisk enhed), som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere over afstand.
 10. Fjernsalgsaftale: En aftale, der er indgået mellem en forhandler og en forbruger inden for rammerne af et system, der er organiseret til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvor der alene eller delvist benyttes én eller flere teknikker til fjernkommunikation til og med det øjeblik, hvor aftalen er indgået.
 11. Modelformular for fortrydelsesret: Den europæiske modelformular for fortrydelsesret, der medfølger i Bilag I til nærværende vilkår og betingelser.
 12. Teknik til fjernkommunikation: Metoder, der kan benyttes til kommunikation vedrørende det tilbud, som forhandleren har fremsat og indgået aftale om, uden at forbrugeren og forhandleren behøver være på samme sted samtidigt.

 

Artikel 2 - Forhandlerens identitet

Forhandlerens navn: ACSI Publishing B.V.

Registreret adresse: Geurdeland 9, 6673DR Andelst

Kontoradressen, hvis det er en anden end den registrerede adresse.

Telefonnummer og de tidsrum, hvor forhandleren kan kontaktes telefonisk: +4589877230. Vores personale er til rådighed mandag til fredag 10.00-17.00.

E-mailadresse: contact@acsi.eu

Handelskammerets nummer: 10142919 (NL)

Moms-identifikationsnummer: NL803231325B01

 

Såfremt forhandlerens aktivitet er underlagt et relevant licenssystem: tilsynsmyndighedens data.

 

Såfremt forhandleren udøver et lovreguleret erhverv:

-     den fagforening eller organisation, han er tilknyttet.

-     den erhvervsfaglige titel, den by i EU eller EØS, hvor den blev tildelt.

-     en henvisning til de erhvervsfaglige regler, der gælder i Danmark, og vejledning i hvor og hvordan disse faglige regler kan findes.

 

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Nærværende generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud, en forhandler har fremsat, og enhver fjernsalgsaftale, der er gennemført mellem en forhandler og en forbruger.
 2. Før en fjernsalgsaftale indgås, bliver forbrugeren præsenteret for disse generelle vilkår og betingelser. Hvis det ikke med rimelighed er muligt, angiver forhandleren, før fjernsalgsaftalen indgås, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres på forhandlerens adresse, og at de snarest muligt sendes gratis til forbrugeren, såfremt forbrugeren ønsker det.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, modtager forbrugeren i modsætning til foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen er indgået, teksten med de generelle vilkår og betingelser i elektronisk form, så forbrugeren let kan gemme dem på en varig databærer. Hvis det ikke med rimelighed er muligt, angiver forhandleren, før fjernsalgsaftalen indgås, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde, hvis forbrugeren ønsker det.
 4. I tilfælde, hvor specifikke produkt- eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit ved analogi, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende betingelse, der begyúnstiger ham mes, hvis der foreligger uforenelige generelle vilkår og betingelser.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er underlagt en begrænset gyldighedsperiode eller bestemte betingelser, nævnes dette udtrykkeligt i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret, til at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis forhandleren anvender illustrationer, skal de være realistiske billeder af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Forhandleren er ikke bundet af åbenlyse fejl eller slåfejl i tilbuddet.
 3. Foreligger der en kontrakt, er forhandleren ikke bundet af åbenlyse fejl eller ægte og ærlige prisfejl, som en forbruger burde have bemærket.
 4. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, videresælgere eller distributører.
 5. Hvert tilbud indeholder oplysninger, der forklarer forbrugeren de rettigheder og forpligterlser, der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

 

Artikel 5 - Aftalen

 1. Kunden lægger de valgte produkter i indkøbsvognen. Kunden kan under bestillingsprocessen altid ændre de indtastede data og produkter, før der er afgivet bindende ordre.
 2. Kundens bindende ordre for de produkter/tjenester, der er i indkøbsvognen, afgives ved at klikke på knappen til formålet. Aftalen indgås, med forbehold for hvad der er fastsat i afsnit 4, i det øjeblik, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de derved fastsatte betingelser er opfyldt.
 3. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet i elektronisk form, bekræfter forhandleren straks med en elektronisk kvittering for accept af tilbuddet. Forbrugeren kan ophæve aftalen, forudsat den ikke er bekræftet af forhandleren.
 4. Er aftalen indgået elektronisk, træffer forhandleren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal sikre den elektroniske dataoverførsel, og han sørger for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer forhandleren passende sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Forhandleren har lov til at skaffe oplysninger - inden for de lovbestemte rammer - om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om væsentlige fakta og faktorer for den ansvarlige indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis undersøgelsen giver forhandleren tilstrækkelig begrundelse til at nægte at indgå aftalen, har han velbegrundet ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte implementeringen til særlige betingelser.
 6. Senest når et produkt, en tjeneste eller digitalt indhold leveres, sender forhandlere forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, så forbrugeren kan gemme dem på et tilgængeligt varigt medium:
 7. kontoradressen på forhandlerens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager.
 8. de betingelser, hvorunder forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, og hvordan det gøres, eller en utvetydig erklæring om udelukkelse fra fortrydelsesretten.
 9. informationer om garantier og eksisterende service efter salget.
 10. prisen, herunder alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, leveringsomkostninger, så vidt det er relevant, og betalingsmetoden, fjernsalgsaftalens levering eller implementering.
 11. kravene til aftalens opsigelse, hvis aftalens varighed er mere end 1 år, eller hvis den er ubestemt.
 12. hvis forbrugeren har en fortrydelsesret medfølger modelformularen for fortrydelsesret.
 13. I tilfælde af en aftale med forlænget varighed gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesretten

Ved produkternes levering

 1. En forbruger har ved køb af produkter ret til uden begrundelse at ophæve en aftale i en periode på mindst 14 dage. Forhandleren må gerne spørge forbrugeren om begrundelsen for ophævelsen, men forbrugeren har ikke pligt til at anføre begrundelsen.
 2. Den anførte periode i afsnit 1 slutter 14 dage efter begynder dagen efter forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af forbrugeren, som ikke er den transporterende part, modtog produktet, eller:
  1. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart,

som forbrugeren har udpeget, modtog det sidste produkt. Forhandleren kan afvise en enkelt ordre på flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat han klart og tydeligt nformerede forbrugeren om det forud for bestillingsprocessen.

 1. hvis et produkts levering omfatter andre leveringer eller dele: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren modtog den sidste levering eller den sidste del,
 2. med aftaler om regelmæssig levering af produkter i løbet af en given periode: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren modtog det sidste produkt.

 

Ved levering af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium:

 1. En forbruger har ret til uden begrundelse at ophæve en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium i en periode på mindst 14 dage. Forhandleren må gerne spørge forbrugeren om begrundelsen for ophævelsen, men forbrugeren har ikke pligt til at anføre begrundelsen.
 2. Den anførte periode i afsnit 3 begynder dagen efter aftalen blev indgået.

 

Forlænget fortrydelsesperiode for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, såfremt en forbruger ikke blev informeret om fortrydelsesretten:

 1. Hvis forhandleren ikke gav forbrugeren de lovpligtige obligatoriske oplysninger om fortrydelsesretten, eller hvis modelformularen ikke blev leveret, så slutter fortrydelsesperioden 12 måneder efter slutningen af den oprindeligt fastsatte fortrydelsesperiode, baseret på de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis forhandleren gav forbrugeren de anførte oplysninger i foregående afsnit inden for 12 måneder fra datoen for den oprindelige fortrydelsesfrist, så slutter fortrydelsesperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog oplysningerne.

 

Artikel 7 - Forbrugernes forpligtelser i fortrydelsesperioden

 1. I fortrydelsesperioden skal forbrugeren passe godt på produktet og emballagen. Han må kun pakke produktet ud og bruge det i tilstrækkeligt omfang til at vurdere produktets beskaffenhed, egenskaber og effektivitet. Her er udgangspunktet, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet på samme måde, som det tillades i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for produktets devaluering som følge af vedkommendes håndtering af produktet på anden måde end som tilladt i afsnit 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for produktets devaluering, hvis forhandleren ikke har givet ham alle de lovpligtige obligatoriske oplysninger om fortrydelsesretten, før aftalen blev indgået.

 

Artikel 8 - Kunder, der udøver deres fortrydelsesret og de dermed forbundne omkostninger

 1. En forbruger, der ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal melde dette til forhandleren, inden fortrydelsesfristen udløber, ved hjælp af modelformularen for fortrydelsesret eller på en anden utvetydig måde.
 2. Hurtigst muligt, men ikke senere end 14 dage efter rapporteringsdagen, som anført i afsnit 1, skal forbrugeren returnere produktet eller aflevere det til (en repræsentant for) forhandleren. Det behøves ikke, hvis forhandleren selv har tilbudt at afhente produktet. Forbrugeren vil under alle omstændigheder have overholdt tidsfristen for varereturnering, hvis produktet sendes tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i original tilstand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som forhandleren har givet.
 4. Risikoen og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt hviler på forbrugeren. Hvis forbrugeren sender en vare, skal det overvejes at bruge en sporbar forsendelsesservice eller købe fragtforsikring. Forhandleren garanterer ikke, at han modtager en returneret vare.
 5. Forbrugeren oppebærer de direkte omkostninger ved at returnere produktet. Hvis forhandleren ikke har erklæret, at forbrugeren bærer disse omkostninger, eller hvis forhandleren angiver vilje til selv at bære disse omkostninger, er forbrugeren ikke ansvarlig for omkostningerne ved at returnere varerne. Risikoen og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt hviler på forbrugeren.
 6. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at den leverede tjenesteydelse eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er forberedt til salg, skal gennemføres i et begrænset omfang eller en given mængde i fortrydelsesperioden, skal forbrugeren skylde den erhvervsdrivende et beløb, der svarer til den andel af aftalen, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.
 7. Forbrugeren skal ikke betale for tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg - i en begrænset mængde - eller for levering af centralvarme, hvis:
 8. a. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, de omkostninger, der skal betales i tilfælde af fortrydelse, eller standardformularen for fortrydelsesret, eller:
 9. b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har spurgt om påbegyndelse af udførelse af tjenesteydelsen eller levering af gas, vand, elektricitet eller centralvarme i fortrydelsesperioden.
 10. Forbrugeren bærer ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis:
 11. a. han ikke forud for leveringen udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelsen af aftalen inden fortrydelsesfristens udløb;
 12. b. han ikke anerkendte at have mistet sin fortrydelsesret, da han gav sin tilladelse, eller
 13. c. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 14. Hvis en forbruger udøver sin fortrydelsesret, opløses alle supplerende aftaler på lovlig vis.

 

Artikel 9 - Forhandlernes forpligtelser ved fortrydelse

 1. Hvis forhandleren gør det muligt for en forbruger at erklære sin fortrydelse elektronisk, sender han straks en bekræftelse efter modtagelse af en sådan erklæring.
 2. Forhandleren refunderer straks alle betalinger til forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som forhandleren har opkrævet for det returnerede produkt, dog senest inden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren anmeldte fortrydelsen. Bortset fra de tilfælde, hvor forhandleren har tilbudt selv at afhente produktet, kan han udsætte refunderingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren dokumenterer, at han har returneret produktet, alt efter hvad der sker først.
 3. Til enhver refundering bruger forhandleren samme betalingsmetode, som forbrugeren oprindeligt benyttede, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refundering er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren foretrækker en dyr leveringsmetode i stedet for den billigste standardlevering, behøver forhandleren ikke refundere de ekstra omkostninger ved den dyrere metode.

 

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Forhandleren kan udelukke fortrydelsesretten for følgende produkter og tjenester, men kun hvis forhandleren utvetydigt har erklæret det, da tilbuddet blev afgivet, eller som minumum i god tid før aftalens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving på finansmarkedet, som forhandleren ingen indflydelse har på, og som kan indtræffe i fortrydelsesperioden.
 2. Aftaler indgået under offentlig auktion. En offentlig auktion defineres som en salgsmetode, hvorved en forhandler tilbyder produkter, digitalt indhold og/eller tjenester på en auktion/licitation, som ledes af en auktionarius, og hvor den succesrige køber er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne.
 3. Serviceaftaler efter hele tjenesten er afsluttet, men kun hvis:
 4. Implementeringen startede med forbrugerens udtrykkelige forudgående eaccept, og
 5. Forbrugeren erklærede at have mistet sin fortrydelsesret, så snart forhandleren havde fuldført hele aftalen.
 6. Pakkerejser, pakkeferier og pakketure som omtalt i artikel EU directive 2015/2302 og aftaler om passagertransport.
 7. Serviceaftaler, der giver adgang til indkvartering, hvis aftalen allerede har en bestemt implementeringsdato eller -periode og ud over indkvarteringsformålet, transporten af varer, biludlejning og catering.
 8. Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis aftalen allerede har en bestemt implementeringsdato eller -periode.
 9. Produkter fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikeret og fremstillet ud fra en forbrugerens specifikke valg eller beslutning, eller som klart er beregnet til en bestemt person.
 10. Produkter, der forfalder hurtigt eller har begrænset holdbarhed.
 11. Forseglede produkter, der er beskyttet på grund af sundhed eller hygiejne, er uegnede til returnering, og hvis forseglingen blev brudt efter leveringen.
 12. Produkter, som på grund af deres art er blevet uopretteligt blandet med andre produkter.
 13. Alkoholholdige drikke, hvis pris blev aftalt, da aftalen blev indgået, men som først kan leveres efter 30 dage, og hvis aktuelle værdi afhænger af markedsudsving, som forhandleren ingen indflydelse har på.
 14. Forseglede lyd- og videooptagelser samt computerapparater med forsegling, der var brudt efter leveringen.
 15. Levering af digitalt indhold på andet end et materielt medium, men kun hvis:
 16. Leveringen blev påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående accept, og
 17. forbrugeren erklærede, at dette indebar, at han derved mistede sin fortrydelsesret.

 

Artikel 11 - Prisen

 1. I den i tilbuddeet anførte gyldighedsperiode forhøjes priserne ikke på de produkter og/eller tjenester, der tilbydes, undtagen hvis momsafgifterne ændres.
 2. I modsætning til foregående afsnit kan forhandleren tilbyde produkter eller tjenester til varierende priser, såfremt disse priser skyldes udsving på finansmarkedet, som forhandleren ikke har indflydelse på. Tilbuddet skal henvise til dette link med udsving og til det faktum, at de nævnte priser er anbefalede priser.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladte, hvis de er en følge af lovbestemte regler eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger, der sker mere end 3 måneder efter aftalen blev indgået, er kun tilladte, hvis forhandleren specificerede dette, og
 5. de er en følge af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller
 6. forbrugeren er bemyndiget til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 7. De anførte priser i tilbud på produkter eller tjenester er med moms.

 

Artikel 12 - Aftalens opfyldelse og ekstra garanti

 1. Forhandleren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de anførte specifikationer i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovpligtige bestemmelser og/eller statslige myndigheders regler, der eksisterede på den dato, da aftalen blev indgået. Hvis det er aftalt, garanterer forhandleren også, at produktet egner sig til andet end det, den normale betegnelse angiver.
 2. En ekstra garantiordning, som forhandleren, producenten eller importøren tilbyder, kan aldrig påvirke de lovbestemte rettigheder og krav, som en forbruger kan gøre gældende over for forhandleren baseret på aftalen, såfremt forhandleren ikke opfyldte sin del i aftalen.
 3. En ekstra garanti defineres som enhver forpligtelse fra en forhandler, dennes leverandør, importør eller producent, der giver en forbruger rettigheder eller krav ud over de lovbestemte, såfremt han ikke opfylder sin del af aftalen.

 

Artikel 13 - Levering og implementering

 1. Forhandleren skal udvise størst mulig omhu, når ordrer på produkter modtages og implementeres, og når ansøgninger vurderes om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet skal være den adresse, som forbrugeren meddeler virksomheden.
 3. Såfremt levering til forbrugeren er umulig, fordi de leverede varer ikke kan komme igennem forbrugerens hoveddør, første dør eller trappeopgang, eller fordi forbrugeren ikke er til stede på det leveringssted, han har angivet, selv om kunden fik leveringstiden oplyst med en rimelig tidsfrist, så betaler forbrugeren alle omkostningerne ved den mislykkede levering.
 4. Levering sker på de stipulerde vilkår i leveringspolitikken og indgår i disse betingelser.
 5. Under hensyntagen til det anførte i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, implementerer virksomheden de accepterede ordrer via effektiv ekspedition, dog senest inden 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes eller ikke kan gennemføres, eller kun delvist, skal forbrugeren informeres om det allersenest 30 dage efter ordrens afgivelse. I så fald har forbrugeren ret til gratis at ophæve aftalen og muligvis ret til skadeserstatning.
 6. Efter ophævelse i henhold til foregående afsnit skal forhandleren straks refungere det beløb til forbrugeren, som vedkommende betalte.
 7. Risikoen for skader og/eller tab af produkter hviler på forhandleren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller til en repræsentant, som forbrugeren tidligere har udpeget og meddelt til forhandleren, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

 

Artikel 14 - Transaktioner med længere varighed: varighed, ophør og forlængelse

Opsigelse

 1. Forbrugeren har altid ret til at opsige en tidsubegrænset aftale, der blev indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, underlagt de aftalte opsigelsesregler og en varselsperiode, der ikke er på mere end 1 måned.
 2. Forbrugeren har altid ret til at opsige en tidsbegrænset aftale, der blev indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, når den tidsbegrænsede periode slutter, i henhold til de aftalte opsigelsesregler og en varselsperiode, der ikke er på mere end 1 måned.
 3. Vedrørende aftaler, som er beskrevet i de to første afsnit, kan forbrugeren:

-     altid opsige dem og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode.

-     opsige dem på samme måde, som de blev indgået.

-     altid opsige dem med samme varselsperiode som den forhandleren fastsatte.

Forlængelse

 1. En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. I modsætning til det, der er anført i det foregående afsnit, kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade, automatisk forlænges for en tidsbegrænset periode, der ikke overstiger tre måneder, hvis forbrugeren har mulighed for at opsige denne forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel, der ikke overstiger en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned og, hvis der er tale om en aftale om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade, men mindre end en gang om måneden, med et varsel på højst tre måneder.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering ved introduktion af daglige eller ugentlige aviser og magasiner (prøveabonnementer eller introduktionsabonnementer) forlænges ikke automatisk, og den ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens slutning.

Varighed

 1. Hvis den tidsbegrænsede aftale er på mere end 1 år, har forbrugeren efter 1 år altid ret til at opsige med en opsigelsesperiode, der ikke er mere end 1 måned, medmindre rimelighed og retfærdighed tilsiger, at for tidlig opsigelse af aftalen ikke kan accepteres.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Hvis der ikke er fastsat en anden dato i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en kontrakt om levering af en tjenesteydelse starter denne 14-dages periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af kontrakten
 2. Ved salg af produkter til forbrugere må de generelle vilkår og betingelser aldrig fastsætte en forudbetaling på mere end 50 %. Hvis der er fastsat en forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen som helst rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at informere forhandleren om eventuelle unøjagtigheder i de givne eller anførte betalingsdata.
 4. Hvis en forbruger ikke overholder sine betalingsforpligtelser i god tid, efter forhandleren har informeret forbrugeren om den forsinkede betaling, har forbrugeren 14 dage til at opfylde betalingsforpligtelsen. Hvis betalingen ikke er sket inden for denne 14-dages periode, pålægges der lovbestemt rente over det skyldige beløb, og forhandleren har ret til at opkræve rimelige udenretslige opkrævningsomkostninger, som er påbeløbet. Opkrævningsomkostningerne beløber sig højst til: 15% af det ikke-betalte beløb op til € 2.500, 10% over de følgende € 2.500, og 5% over de følgende € 5.000, med € 40 som minimum. Forhandleren kan afvige fra disse beløb og procenter - til fordel for forbrugeren.

 

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. Den erhvervsdrivende sørger for en klageprocedure, som er blevet tilstrækkeligt offentliggjort, og vil behandle en klage i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. En forbruger, der har opdaget mangler ved gennemførelsen af en aftale, skal straks indgive en klage til den erhvervsdrivende i fuld længde og med klare beskrivelser.
 3. Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage, regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis det forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingstid, vil den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage og bekræfte modtagelsen og angive, hvornår forbrugeren kan forvente et mere udførligt svar.
 4. Forbrugeren bør give den erhvervsdrivende en frist på mindst 4 uger til at løse klagen i fællesskab. Efter denne periode bliver klagen til en tvist, der er underlagt ordningen for bilæggelse af tvister. .
 1. En klage, der ikke kan løses i fælles samråd inden for en rimelig periode eller inden for 4 måneder, efter den blev indsendt, bliver til en tvist, der henhører under tvistbilæggelsesordningen.

 

Artikel 17 - Tvister

 1. AAftaler, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, og som er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, er kun underlagt nederlandsk lov.

 

Artikel 18 – Ekstra eller andre bestemmelser

Ekstra bestemmelser eller bestemmelser, der adskiller sig fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke skade forbrugeren, og det skal dokumenteres skriftligt eller på en sådan måde, så forbrugerne kan gemme dem på en let tilgængelig måde på et varigt medium.

 

 

Bilag I: Modelformularen for fortrydelsesret

 

Modelformularen for fortrydelsesret

 

(denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

 

-           Til:        ACSI Publishing B.V.

Geurdeland 9

6673DR Andelst

 

-           Jeg/vi* meddeler jer hermed, at vi med hensyn til vores aftale vedrørende

Salget af følgende produkter: [beskrivelse af produktet}*

Leveringen af følgende digitale indhold: [beskrivelse af det digitale indhold]*

Leveringen af følgende tjeneste: [beskrivelsen af tjenesten]*

 

Jeg/vi* udøver vores fortrydelsesret.

 

-           Bestilt den*/modtaget den* [datoen, da tjenesten blev bestilt eller varen modtaget]

-           [Forbruger(ne)s navn]

-           [Forbruger(ne)s adresse]

-           [Forbruger(ne)s underskrift] (kun hvis formularen indsendes på papir).

 

*Slet eller anfør supplerende oplysninger som relevant.

 

on på: +4589 877 230.

 

ACSI betingelser

Rabatt på ACSI Club ID

Med ACSI Club ID får du rabat på ACSI campingguider i vores webshop. Rabatten gælder ikke for ACSI-apps.


Opsigelsesfrist for CampingCard ACSI-abonnementer

Et CampingCard ACSI-abonnement (combi) har en minimumsvarighed på et år. Ved forlængelse af et eksisterende abonnement under en ny abonnementstype gælder en fornyet minimumsvarighed på et år for nye abonnementer. Du kan nu opsige dit CampingCard ACSI-abonnement inden den 1. oktober ved hjælp af kontaktformularen.

Opsigelsesperiode for ACSI Club ID-abonnementer
ACSI Club ID er et løbende medlemskab. ACSI Club ID's gyldighedsperiode forlænges automatisk ved udløbet af udløbsdatoen (angivet på passet). Den automatiske forlængelse kan til enhver tid annulleres, men mindst 2 måneder før udløbsdatoen. Hvis du ikke gør det inden udløbsdatoen, forlænges ACSI Club ID'ets gyldighedsperiode med et år. Hvis du beslutter dig for at annullere, er det tilstrækkeligt at sende en simpel meddelelse pr. e-mail med dit pasnummer og navn pr. telefon.

Gyldighed af et tilbud
Tilbuddene er gyldige, så længe varer og priser i ACSI Webshop er anført til nedsat pris. Hvis en vare ikke længere kan leveres, får du besked om dette.

Opsigelsesfrist for abonnement på ACSI Campings Europa-app

Et abonnement på ACSI Campings Europa-appen kan tegnes for en måned, tre måneder eller et år. ACSI Publishing BV forbeholder sig udtrykkeligt retten til at justere aftalte priser for abonnementer og/eller medlemskaber i løbet af aftalens varighed.

Eventuelle nye priser vil blive kommunikeret mindst to uger i forvejen via e-mail og i ACSI Webshop. Ethvert køb skal betales straks. Ved tegning af et abonnement eller medlemskab giver du automatisk en tilladelse. Tilladelsen gives automatisk til debitering af bidrag for fremtidige perioder ved betaling af den første abonnements- eller medlemskabsperiode. Debiteringen finder sted en gang pr. periode, på tidspunktet for fornyelse af produktet. Hvis ACSI ikke er i stand til at opkræve dit abonnementsgebyr, vil ACSI bede dig via e-mail om at give en ny tilladelse.

Hvis du har tegnet dit abonnement via ACSI Webshop, kan du opsige dit abonnement på ACSI Campings Europa-appen telefonisk på +31(0)488-471434 senest tre hverdage før forlængelsen med en nye periode.

ACSI Campings Europa-app abonnement via Google Play Butik/Apple App Store

Hvis du har tegnet dit abonnement via Google Play Butik eller Apple App Store, gælder følgende betingelser:

Priser på abonnementer og medlemskaber i butikker

ACSI Publishing BV forbeholder sig udtrykkeligt ret til at justere de aftalte takster for abonnementer og/eller medlemskaber i løbet af aftalens løbetid. Når der er en prisændring i Apple App Store, vil abonnenter automatisk modtage en push-besked, en e-mail og en meddelelse i appen, der informerer kunderne om ændringen. For nogle prisændringer er det nødvendigt at tilvælge igen. Ved mindre prisændringer kan en meddelelse uden tilvalg være tilstrækkelig. I tilfælde af en prisændring i Google Play Butik vil brugerne blive informeret via e-mail og push-beskeder. Den højere pris gælder ved første fornyelsestidspunkt. Forud for dette tidspunkt er der en periode på 37 dage, hvor brugeren vil blive informeret om dette.


I Apple App Store og Google Play Butik kan man gøre brug af en prøveperiode på tre dage. Forud for denne prøveperiode vælges et abonnement for en måned, tre måneder eller et år. Der vil også blive givet en direkte debitering til Apple eller Google for abonnementsperioden. I prøveperioden kan du bruge appen ubegrænset. Opsigelse af prøveperioden skal ske via Apple App Store eller Google Play Butik. Ved udløbet af ​​denne prøveperiode starter det abonnement, du har valgt. Det er et abonnement pr. måned, tre måneder eller år. Når du tegner et abonnement eller medlemskab, giver du automatisk en bemyndigelse. Ved betaling af første abonnement eller medlemsperiode giver du automatisk bemyndigelse til debitering af bidragene for fremtidige perioder. Debiteringen sker én gang pr. periode, 24 timer før forlængelsen af produktet.

Opsigelsesfrist for abonnement på ACSI Campings Europa-app i store / butik

Et abonnement på ACSI Campings Europa appen kan tegnes via ACSI Webshop eller via Google Play Butik / Apple App Store. Hvis abonnementet er tegnet via Google Play Butik / Apple App Store, opsiges dit abonnement via Google Play Butik / Apple App Store. Du kan opsige dit abonnement på ACSI Campsites Europe-appen her senest 24 timer før fornyelse af den nye periode.


Leveringer
ACSI behandler alle ordrer omhyggeligt. Dit produkt bliver derefter leveret så hurtigt som muligt i henhold til den leveringsmetode, du har valgt. Vi forsøger at behandle alle ordrer i den rækkefølge, som de modtages. Du kan se de aktuelle leveringstider på denne side. På grund af uventede begivenheder kan der forekomme forsinkelser. ACSI bestræber sig på at levere alle ordrer inden for højst 30 dage. Skulle leveringen uventet ikke finde sted inden for 30 dage, kan du annullere ordren (telefonisk). Ordrer til adresser i Nederlandene håndteres af DHL, Post NL eller Sandd.

Ordrer til udenlandske adresser håndteres af Asendia. Campingguider og kombinerede ordrer håndteres som pakkepost. Pakkepost bliver normalt behandlet senere på dagen end brevpost.

CampingCard ACSI kan leveres hvert år fra midten af december. Rabatkortet og guiderne er gyldige i det kalenderår, der er angivet på guiderne. CampingCard ACSI-appen er tilgængelig fra slutningen af december. Virtuelle produkter som CampingCard ACSI-appen kan ikke leveres fysisk. Ved køb af et virtuelt produkt eller et kombiprodukt med et inkluderet virtuelt produkt, f.eks. CampingCard ACSI-kombiabonnementet, er adgangen til oplysningerne i appen knyttet til Min ACSI-konto. Når du åbner og efter at have logget ind på appen, identificeres du som kunde, og du har direkte adgang til at downloade alle campingoplysninger. Campingoplysningerne i ACSI-appene opdateres regelmæssigt og fornyes hvert kalenderår.

Hvis du har et abonnement på CampingCard ACSI: Af tekniske årsager er det desværre ikke muligt at sende guiden (en gang) til en ferieadresse, campingadresse eller anden leveringsadresse. For hvert abonnement kan du kun angive én leveringsadresse.

Ændringer i rapporteringen
Du kan selv ændre dit navn og dine adresseoplysninger via "Mit ACSI".

Garanti
Når dine valgte produkter viser sig at være defekte, opfylder ACSI de lovbestemte garantibestemmelser. Skulle en kunde have klager over materiale- eller fabrikationsfejl ved artikler leveret af ACSI, herunder transportskader, bedes du kontakte vores kundeservice på: +4617 665 54 27. Vores kundeservice vil udarbejde en passende løsning sammen med dig.

Endnu flere spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, hvor du ikke har kunnet finde et svar, kan du bruge vores FAQ's på vores websted. Du kan også kontakte os på telefon på: +4617 665 54 54 27.